Stel je vraag
0

fysica kinematica

asked 2016-06-27 07:14:36 -0500

Paulien.Verbiest gravatar image

Een auto rijdt met een constante snelheid van 130 km/h en wordt achtervolgd door een politiewagen. De politiewagen rijdt met een constante snelheid van 160 km/h. Hoe groot is de onderlinge afstand tussen de twee wagens, één minuut voor de politiewagen de auto heeft ingehaald.

Hoe los je deze op?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-06-27 08:22:22 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Kinematica.JPG

Het snelheidsverschil is 30 km/u of 0,5 km/minuut. Een minuut voor de wagens op hetzelfde punt zijn is de achtervolgde wagen dus een halve km voor de politiewagen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankuwel !

Paulien.Verbiest ( 2016-06-27 10:19:09 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-27 07:14:36 -0500

Aantal keer gelezen: 122 keer

Laatst gewijzigd: Jun 27 '16