Stel je vraag
0

fysica cirkelbeweging

asked 2016-06-27 07:31:11 -0500

Paulien.Verbiest gravatar image

Een steen is aan een touw bevestigd. Die steen voert een ECB uit met een straal van 1m. De steen maakt één omwenteling per seconde. De gemiddelde versnelling van de steen tijdens 1/4 omwenteling is gelijk aan...

De hoeksnelheid is volgens mij gelijk aan 2pi rad/s. 1/4 omwenteling is dan pi/2 rad. Dat gebeurd in 1/4 seconde. Dan verder werken met a=w^(2)R? Maar dan kom ik niet het juiste antwoord uit...

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-06-27 08:33:02 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Deze vraag begrijp ik niet. De berekening van de hoek snelheid klopt, en de berekening van a ook. Maar het gemiddelde maken over 1/4 omwenteling? Moet je dat dan integreren?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Deze oefening komt uit een oefbundeltje van de KU Leuven

Paulien.Verbiest ( 2016-06-27 10:25:38 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-27 07:31:11 -0500

Aantal keer gelezen: 112 keer

Laatst gewijzigd: Jun 27 '16