Stel je vraag
0

Reactie Enthalpie

asked 2016-06-27 11:03:51 -0500

Silvio.Spiniello gravatar image

Moeten we dit jaar de reactie enthalpie kunnen berekenen?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2016-06-27 14:37:48 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2016-06-27 14:38:32 -0500

image description

Net zoals de voorbije jaren maakt het berekenen van de reactie-enthalpie geen deel uit van de leerstof.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-27 11:03:51 -0500

Aantal keer gelezen: 144 keer

Laatst gewijzigd: Jun 27 '16