Stel je vraag
1

biologie mitose meiose

asked 2016-06-27 11:04:29 -0500

inge_wouters gravatar image

C:\fakepath\13515214_1134846836579149_829454541_n.png.jpeg

Ik begrijp een vraag van biologie van het examen van juli 2015 niet. Ik zou geantwoord hebben: even, even, oneven. In de les dacht ik dat we gezien hadden dat de eerste mitotische deling ging zoals een mitose (maar dan met de crossing over processen). Waar zit ik fout?

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Neem aan dat je als antwoord even, even en oneven kiest. Kijk dan even goed wat je hiermee beweert Dat namelijk; aantal chromosomen dat tijdens anafase van mitose en en meiose 1 bijden even zijn. Dus gelijkaardige proces? Kan dat wel?

Adara ( 2018-02-25 04:49:26 -0500 )edit

Tijdens mitose gaan zusterchromatiden uit elkaar,

Adara ( 2018-02-25 04:49:38 -0500 )edit

tijdens meiose gaan homologe chromosomen uit elkaar...hoe kunnen ze dan in beide gevallen even zijn?

Adara ( 2018-02-25 04:50:05 -0500 )edit

3 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-03-04 10:25:41 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Hallo,

Bij de mitose veranderen de chromosomen nooit, dus 2n blijft 2n gedurende heel de deling (dus 78 blijft 78 = even) Bij meiose 1 ga je van 2n naar n (reductiedeling, dus 78 delen door 2 = 39 = oneven) Bij meiose 2 ga je van n naar n (want het is de DNA hoeveelheid die deelt) dus blijft 39 dus oneven

Zo duidelijk?

edit flag offensive delete link more
1

answered 2016-06-29 07:23:10 -0500

Margot.VanDaele gravatar image

de 1e meiotische deling is een reductiedeling. de 2e meiotische deling kan je vergelijken met de mitose Het antwoord is dus C

edit flag offensive delete link more
0

answered 2018-02-24 16:59:26 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

hallo Ik snapte de vraag ookal niet, omdat door de S-fase DNA verdubbeld wordt, dus 156->76 bij de mitose en 156->76 bij de meiose vervolgens -> 39 bij de meiose 2. Dus even even oneven.. Kan iemand me vertellen waarom het C is, met gebruik van de S fase?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ibrahim waarom gebruik je hier s-fase? Men vraagt niets over hoeveelheid dna? Ik zou zegen dat je fout methode gebruikt

Adara ( 2018-02-25 04:51:38 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-27 11:04:29 -0500

Aantal keer gelezen: 479 keer

Laatst gewijzigd: Mar 04 '18