Stel je vraag
0

blik op chemie p 110

asked 2016-06-27 16:09:47 -0500

Anne-Sophie gravatar image

updated 2016-06-28 06:53:38 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Klopt deze redenering? Er wordt met de concentratie van F- enkel rekening gehouden met deze afkomstig van NaF omdat HF een zwak zuur is en dus niet volledig oplost, vanaf wanneer mag je deze verwaarlozen?

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-06-28 06:39:45 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Wanneer je de pH wilt berekenen van een zwak zuur mag je als vuistregel nemen dat wanneer Cz/Kz > 100 je x mag verwaarlozen. Zie hieronder een voorbeeld:

image description

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-28 06:24:13 -0500

Anne-Sophie gravatar image

Dat is wat ik bedoelde, danku! Wat ik dan bedoel met het verwaarlozen is het weinige procent dat toch omgezet is in F- van HF?

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-27 17:16:08 -0500

Koen@REBUS gravatar image

HF is een zwak zuur met een zuurconstante die gelijk is aan 7,20.10-4. Dit wilt zeggen dat HF slechts heel weinig ioniseert in H+ en F- Geef even aan wat je specifiek wilt verwaarlozen.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-27 16:09:47 -0500

Aantal keer gelezen: 225 keer

Laatst gewijzigd: Jun 28 '16