Stel je vraag
0

9.19 chemie

asked 2016-06-27 17:05:44 -0500

Anne-Sophie gravatar image

updated 2016-06-27 17:18:39 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Ik begrijp dat een bepaalde vorm van isomerie is dat cis-trans rond een dubbele binding, maar dat is toch niet noodzakelijk zo? Bij cis is het zo dat dezelfde deeltjes aan dezelfde kant staan, bij trans omgekeerd. Maar stel nu de eerste dubbele binding van links bij het arachidonzuur, Oké beide H'tjes langs boven is cis, maar beneden moeten toch ook dezelfde moleculen aanhangen wat toch helemaal niet het geval is? Links is veel korter dan rechts?

edit retag flag offensive close merge delete

4 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-06-28 06:52:55 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2016-06-28 08:02:43 -0500

Stereoisomerie kent twee vormen van isomerie: CIS - Trans Isomerie( zoals hierboven uitgelegd) en optische isomerie. Optische isomerie krijg je wanneer je een chiraal (asymetrisch) koolstofatoom hebt. Dit is een koolstofatoom met 4 verschillende bindingspartners. Per chiraal koolstofatoom bestaan er twee verschillende moleculen die elkaars spiegelbeeld zijn. Ik vermoed dat je deze twee vormen van stereoisomerie niet van elkaar hebt onderscheiden.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-28 02:09:14 -0500

Anne-Sophie gravatar image

Dus dit hoeven niet 2 aan 2 dezelfde moleculen te zijn? Hoe zit dat dan bij de stereoisomeer bij 9.04 zoals hierboven vermeld?

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-27 17:31:07 -0500

Koen@REBUS gravatar image

In de koolstofchemie wordt CIS - TRANS Isomerie veroorzaakt doordat groepen om een dubbele binding niet vrij kunnen draaien (zoals dat bij een enkele binding wel kan). De cis-vorm is hierdoor niet door draaiing om te zetten in de trans-vorm. Er is dus sprake van twee verschillende moleculen. Dit komt voor als beide dubbelgebonden C-atomen elk twee verschillende bindingspartners hebben. Bij arachitdonzuur ontstaat er rond elke dubbele binding een CIS - TRANS Isomerie.

image description

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-27 17:09:10 -0500

Anne-Sophie gravatar image

Bijkomstig werd op deze site en tijdens mijn les ook vermeld dat bijvoorbeeld bij oefening 9.04 er ook een cis-trans kan zijn rond een enkelvoudig atoom, niet noodzakelijk rond een dubbele binding. Hoe weet je dan bij deze oefening alsook bij oefening 9.14 dat deze enkel rond de dubbele binding worden gevormd??

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-27 17:05:44 -0500

Aantal keer gelezen: 3,351 keer

Laatst gewijzigd: Jun 28 '16