Stel je vraag
0

koolstofchemie - electrofiele additie

asked 2016-06-28 02:56:46 -0500

Machteld.DeBacker gravatar image

De reactie van broomgas met buteen is een electrofiele additiereactie. Ik begrijp dat het een additiereactie is. Maar hoe kan je weten dat ze electrofiel is?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2016-06-28 06:46:14 -0500

Koen@REBUS gravatar image

In de koolstofchemie spreken we over reagens en substraat. De kleine molecule in dit geval Broomgas is het reagens en de organische molecule is substraat. Buteen heeft een electronenrijke plaats (de dubbele binding) en is dus het nucleofiel. Broomgas zal de rol opnemen van electrofiel en aanvallen op de electronenrijke plaats. Electrofiele additie.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-28 02:56:46 -0500

Aantal keer gelezen: 48 keer

Laatst gewijzigd: Jun 28 '16