Stel je vraag
1

Chemie 2015-juli vraag 14

asked 2016-06-28 11:36:42 -0500

Paulien.Verbiest gravatar image

updated 2017-07-03 02:15:40 -0500

Johan@REBUS gravatar image

C:\fakepath\Schermafbeelding 2016-06-28 om 18.34.49.png

Hoe moet je deze vraag bekijken?

edit retag flag offensive close merge delete

5 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2016-07-02 01:29:29 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Algemeen: je voert de reactie uit (inclusief uitbalanceren). Je gaat na welke reactieproducten worden gevormd, hoeveel er wordt gevormd en of deze al dan niet oplosbaar zijn. De niet oplosbare stoffen worden bij filtratie verwijder terwijl het filtraat de oplosbare stoffen bevat. Onderwerp je deze aan een volgende reactie dan herhaal je het voorgaande om te vinden welke stoffen, al dan niet geioniseerd er in het reactievat voorkomen. Met deze gegevens kan je dan nagaan welk van de mogelijke antwoorden voldoet.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-07-02 06:01:21 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Je gaat na welke de reactieproducten zijn en wat er als overmaat verder overblijft. Je weet uit de opgave dat er een stof neerslaat. De andere blijven opgelost en via de info op het blad 'Informatie voor de vragen Chemie' onder oplosbaarheid van ion-verbindingen kan je deze terugvinden.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-28 12:22:29 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2016-06-28 12:23:23 -0500

Deze vraag werd reeds eerder gesteld met als titel 'oplosbaarheid'. Het stappenplan kan je daar terug vinden. Geef maar even aan als het gelukt is.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Hoe weet je welke stof er neerslaat?

Paulien.Verbiest ( 2016-06-29 02:26:47 -0500 )edit
0

answered 2016-06-29 17:01:00 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Er wordt aangegeven dat er een neerslag ontstaat en dat alle nitraten goed oplosbaar zijn. Goed de opgave lezen geeft over het algemeen al 60 % van de oplossing.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Was even in de war met de oplosbaarheidstabel... PbI2 slaat dan neer. Bij het bijeenvoegen van B met het filtraat kan er geen neerslag gevormd worden aangezien er niet voldoende jood is. A heeft minder ionen in de oplossing. Vandaar dat C het juiste antwoord is. Is dit een juiste redenering?

Paulien.Verbiest ( 2016-06-30 02:08:30 -0500 )edit
0

answered 2019-06-25 06:57:24 -0500

Thomas.Nauwelaerts gravatar image

Op het formularium staat dat jodiden goed oplossen buiten Ag+ Hg+ en Hg2+ maar er staat niks over Pb2+? Ik dacht wel dat loodjodide zou neerslaan maar dit staat niet op het formularium?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Uit de opgave kan je het wel afleiden. Het is eigenlijk wel een hiaat in de tabel. Dus zullen ze jou de nodige informatie moeten geven op het toelatingsexamen mocht een dergelijke vraag opnieuw worden gesteld.

Koen@REBUS ( 2019-06-25 10:32:12 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-28 11:36:42 -0500

Aantal keer gelezen: 1,822 keer

Laatst gewijzigd: Jun 25 '19