Stel je vraag
1

Chemie 2015-augustus vraag 9

asked 2016-06-28 14:24:30 -0500

Anne-Sophie gravatar image

updated 2017-07-02 09:52:07 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Is het zo dat wanneer de batterij stroom levert dat het dan een galvanisch element is en als ze weer oplaadt een elektrolytisch element? Vraag 9 van het examen van vorig jaar is zo'n vraag. Kloppen mijn notities hierbij? image descriptionimage description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2016-06-28 17:34:35 -0500

Koen@REBUS gravatar image

De redenering is als volgt. Wanneer de batterij terug moet worden opgeladen moet Ni 2+ omgezet worden in Ni 3+ (dit gebeurt aan de positieve kant = 1 elektron afgeven) en Cd 2+ omgezet worden in Cd (dit gebeurt aan de negatieve kant = 2 elektronen opnemen). De negatieve kant van de spanningsbron (= de lader) heeft een teveel aan elektronen. Dit wilt dus zeggen dat voor een volledig opgeladen batterij in de lader Cd zich bevindt aan de negatieve pool en Ni 3+ zich bevindt aan de positieve pool. Oplossing C.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Wanneer ze zouden vragen hoe het eruit ziet wanneer ze volledig ontladen is, is het dan zo dat de reactie Ni3+ ==> Ni2+ de reductie is en aan de positieve pool zal zitten en cd2+ aan de negatieve, zoals een galvanisch element?

Anne-Sophie ( 2016-06-29 04:19:06 -0500 )edit

Anne Sophie, redenering is correct.

Koen@REBUS ( 2016-06-29 16:48:16 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-28 14:24:30 -0500

Aantal keer gelezen: 241 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '17