Stel je vraag
1

biologie voortplantingstechnieken

asked 2016-06-29 05:17:31 -0500

Jaline.Thirion gravatar image

In het boek bio voor jou staat KI = zaadcellen via een katheter in de eileider van de vrouw brengen. IUI staat er niet in. Als ik op internet kijk vind ik dat IUI = opgewekte zaadcellen kunstmatig in baarmoederholte brengen. Maar op internet staat ook dat het verschil tussen IUI en KI is dat bij IUI de zaadcellen 'verder' worden ingebracht terwijl in het boek staat dat ze in de eileider worden gebracht. Wat is nu het juiste?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2016-06-29 07:12:42 -0500

Margot.VanDaele gravatar image

Het is allebei juist :)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

maar wat als ze nu vragen: Bij KI gaat de zaadcel ingebracht worden in : eileider / baarmoeder ?

Jaline.Thirion ( 2016-06-29 07:46:32 -0500 )edit

de kans dat ze dat vragen is klein want het is allebei correct. Het hangt er gewoon vanaf welk handboek je hebt gebruikt. Ga er maar niet van uit dat ze dat vragen

Margot.VanDaele ( 2016-06-29 11:40:56 -0500 )edit

oke bedankt!

Jaline.Thirion ( 2016-06-30 02:18:18 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-29 05:17:31 -0500

Aantal keer gelezen: 163 keer

Laatst gewijzigd: Jun 29 '16