Stel je vraag
2

chemie 7-23 evenwichtsconstante

asked 2016-06-29 07:49:23 -0500

Machteld.DeBacker gravatar image

Ik dacht dat het antwoord A is (omdat ik dacht dat je die 2's moet schrappen), maar blijkbaar is het C. Hoe kan je weten dat je de reactievergelijking niet mag vereenvoudigen?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2016-07-01 10:55:34 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Antwoord C is wel degelijk het correcte antwoord. Schrijf voor beide reacties de evenwichtsconstante uit.

K = [C] x [D] / [A] en kwadrateer deze vergelijking.

K' = [A]2 / [C]2 x [D]2

Stel aan elkaar gelijk en reken verder uit dan bekom je oplossing C.

Helpt dit je vooruit?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Denk goed na wat je aan elkaar gelijk stel.!

Johan@REBUS ( 2016-07-02 00:58:42 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-29 07:49:23 -0500

Aantal keer gelezen: 64 keer

Laatst gewijzigd: Jul 01 '16