Stel je vraag
2

Chemie 2015-augustus vraag 4

asked 2016-06-29 10:12:41 -0500

Reinaldo.SiebenhaarTapia gravatar image

updated 2017-07-02 09:45:08 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Ik kom wel op de juiste antwoord, Maar weet niet of de uitwerking zo juist is ofwel beter kan. Ik heb in principe de konstanten k uit de drie experimenten gelijkgesteld door omvorming van de formule v=k [A]x[B]x[C] zodat v/[CrO1]x[I1] = v/[CrO2]x[I2] = v/[CrO3]x[I3] en kom op een verhouding van 1:1:2, waaruit men volgens mij kan concluderen dat pas bij Experiment drie, waar de concentratie van I word verdubbeld en de v veel hooger is, de k ook verdubbeld. Dus dacht ik C is juist.

Kann mij iemand vertellen of dat zo moest of er een betere uitwerking bestaat?

groetjes,

Reinaldo

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2016-06-29 11:08:12 -0500

Johan@REBUS gravatar image

v ~ [Cr2O72-]x [I-] y Bij verdubbeling van dichromaatconcentratie, verdubbeling van snelheid. x=1 [Cr2O72-] * 2 => v * 2
v ~ [Cr2O72-]x (2) x = * 2 => x = 1 Bij verdrievoudiging van dichromaatconcentratie en verdubbeling van iodide-concentratie. y = 2. [Cr2O72-] * 3 en, [I-] * 2 => v * 12
v ~ [Cr2O72-]1 [I-] y (
3) 1 * (*2) y= * 12 => y = 2

Antwoord <c>

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-29 10:12:41 -0500

Aantal keer gelezen: 436 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '17