Stel je vraag
0

fysica 8.1.11 trilling: mechanische stier

asked 2016-06-29 10:35:57 -0500

Machteld.DeBacker gravatar image

Kan iemand nakijken of mijn antwoorden correct zijn?

a) y(t) = A . sin (8pi/3 t + 0). Dus je kan de amplitude niet bepalen? b) ik heb g = a max. Zo kom ik uit op een amplitude van 0,14m?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-06-29 11:00:03 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Dat klopt. Als a gelijk is aan de zwaartekracht houdt niets hem nog in het zadel.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-29 10:35:57 -0500

Aantal keer gelezen: 35 keer

Laatst gewijzigd: Jun 29 '16