Stel je vraag
0

Chemie 2015-augustus vraag 5

asked 2016-06-29 13:13:24 -0500

Lise.Defieuw gravatar image

updated 2017-07-02 09:45:35 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Wat is de brutoformule van het kleinste alkeen dat een asymmetrisch koolstofatoom bevat? Het antwoord is C6H12. Ik snap niet zo goed hoe ik hieraan moet komen en wat ze juist bedoelen met dat asymmetrisch koolstofatoom.

alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-06-29 13:58:55 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Een assymetrisch C-atoom = chiraal C-atoom = C-atoom waarop 4 verschillende groepen. Misschien helpt dit.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-29 13:13:24 -0500

Aantal keer gelezen: 713 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '17