Stel je vraag
0

Mengsels en Stelsels

asked 2016-06-29 15:57:49 -0500

Silvio.Spiniello gravatar image

updated 2016-06-29 16:10:39 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Hallo iedereen

Mengsels en stelsels staan niet meer op het leerstofoverzicht, toch heb ik een pak oefeningen bij Rebus gemaakt hierover. Moet dit nu gekend worden of niet?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-06-29 16:49:35 -0500

Romain@REBUS gravatar image

Het leerstofoverzicht is duidelijk (zie de laatste paragraaf) : Leerstofoverzicht KIW 2016 Wiskunde ALGEBRA  bewerkingen met reële getallen en rekenregels  rekenen met absolute waarden van reële getallen  rekenregels van machtsverheffing en logaritme  evenredigheid en omgekeerde evenredigheid  reële oplossingen van vierkantsvergelijkingen  veeltermen met reële coëfficiënten: bewerkingen, ontbinden in factoren van veeltermen in eenvoudige gevallen, veeltermvergelijkingen  stelsels vergelijkingen van de eerste graad met hoogstens drie onbekenden

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-29 16:10:06 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Stelsel.JPG

Ik zou toch niet te snel de stelsels overslaan. Er zijn ook nog regelmatig oefeningen bij fysica of scheikunde waarbij een eenvoudig stelsel moet opgelost worden.

In de vragen van vorig jaar kwamen de traditionele stelsels en mengsels niet terug, maar wel in iedere wiskunde examen reeks een vraag over een stelsel met een parameter a

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-29 15:57:49 -0500

Aantal keer gelezen: 346 keer

Laatst gewijzigd: Jun 29 '16