Stel je vraag
0

fysica 3.2.12a benjee-springen

asked 2016-06-30 04:53:30 -0500

Machteld.DeBacker gravatar image

Er wordt gevraagd de veerconstante te berekenen. Ik heb in de les de veerconstante berekend met behoud van energie. Maar waarom mag je die niet bereken met Fz=Fv op het diepste punt? Ik kom dan uit op 35 N/m wat iets totaal anders is dan met behoud van energie

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-06-30 07:38:59 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je hangt niet in evenwicht op dat onderste punt. Dit is een moment vlak voor je terug naar boven veert.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-30 04:53:30 -0500

Aantal keer gelezen: 62 keer

Laatst gewijzigd: Jun 30 '16