Stel je vraag
0

Chemie : 2016-17 : vraag 7-07

asked 2016-06-30 05:24:32 -0500

Alexander.Callebaut gravatar image

updated 2017-07-04 07:33:12 -0500

Johan@REBUS gravatar image

bij deze vraag heb ik van mijn rebusleerkracht chemie gekregen dat het antwoord D( =0,75)moet zijn, maar iemand anders die rebus volgt heeft dat het juiste antwoord B(=2,25) moet zijn. Welke van de twee is de juiste? Als het antwoord D is weet ik hoe het moet opgelost worden, maar hoe los je deze oefening op als het antwoord B is?

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2016-06-30 09:10:06 -0500

Alexander.Callebaut gravatar image

hartelijk dank!!

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-24 15:32:16 -0500

Johan@REBUS gravatar image

updated 2017-06-25 15:52:10 -0500

Het betreft een reactie in de gasfase bij een bepaalde temperatuur. PCl5 (g) โ‡† Cl2 (g) + PCl3 (g) met KP= 2,25 Bar.In een afgesloten vat wordt naast inert gas een bepaalde hoeveelheid PCl5 gebracht. Bij evenwicht is de partieeldruk van PCl5 nog gelijk aan 0,25 Bar. Hoeveel bedraagt de partieeldruk van Cl2 bij dat evenwicht? Kp = 2,25 = [Cl2][PCl3]/ ][PCl5] en

PCl5 (g) โ‡† Cl2 (g) + PCl3 (g)

0,25 โ‡† x + x

Invullen in Kp.

Hieruit vindt je x = 0,75 Bar .

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-30 07:39:39 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Beste Alexander, oplossing D is wel degelijk de juiste oplossing.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2016-06-30 05:24:32 -0500

Aantal keer gelezen: 311 keer

Laatst gewijzigd: Jul 04 '17