Stel je vraag
1

Organische chemie

asked 2014-06-23 14:02:25 -0500

An-Katrien gravatar image

updated 2015-03-13 17:01:02 -0500

yannick gravatar image

In zwavelzuur vormt chroomtrioxide het waterstofchromaat-ion: HCrO4-. Deze orangje oplossing wordt in aanwezigheid van een primair of secundair alcohol omgevormd tot een groene chroom(3)-ionoplossing.

Welk reactieproduct ontstaat uit een secundair alcohol?

A) alkeen B) carbonzuur C) Aldehyde D) keton

Weet iemand hoe je deze vraag moet oplossen?

Ik was begonnen met het uitschrijven van de lewisformule van het waterstofchromaation. Kijken welke koolstoffen er door inductief en mesomeer - effect een positievere ladingsdichtheid heeft (goede acceptor voor OH van alcohol). Verder geraak ik niet...

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2014-06-24 00:21:09 -0500

Johan@REBUS gravatar image

updated 2015-03-13 17:01:13 -0500

yannick gravatar image

uit een secundair alcohol ontstaat een keton.Bij gebruik van een oxidator kan er een dehydrogenatie plaatsgrijpen waarbij het H-atoom van de OH-groep en een H-atoom can het C-atoom dat de alcoholgroep draagt wordt afgesplitst. Bij een primair alcohol ontstaat een aldehyde ( en verder mogelijks een carbonzuur); bij een secundair alcohol ontstaat een keton. Een tertiair alcohol reageert niet.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2014-06-23 14:02:25 -0500

Aantal keer gelezen: 532 keer

Laatst gewijzigd: Mar 13 '15