Stel je vraag
0

leerstofoverzicht chemie

asked 2016-06-30 10:18:14 -0500

Kaat.Mortelmans gravatar image

Op het leerstofoverzicht voor het examen staat als laatste puntje van Chemie, onder Koolstofchemie, dat we het verband tussen gegeven fysische en chemische eigenschappen van koolstofverbindingen en hun karakteristieke groep en/ of koolstofskelet moeten zien/kunnen toepassen. Wat wordt hiermee bedoeld?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-06-30 11:35:51 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Uitgaande van ketenlengte en intermoleculaire krachten het kookpunt kunnen voorspellen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Moet je dat specifiek kunnen (als in echt een getal op kunnen kleven) of gewoon kunnen zeggen welke molecule een hoger kookpunt heeft dan een andere?

Kaat.Mortelmans ( 2016-07-01 03:57:47 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2016-06-30 10:18:14 -0500

Aantal keer gelezen: 157 keer

Laatst gewijzigd: Jun 30 '16