Stel je vraag
2

vraag 12 bio TAT juli 2015

asked 2016-06-30 14:00:01 -0500

Elise.Inion gravatar image

updated 2016-06-30 15:26:46 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

hallo, ik weet maar niet hoe je aan 1/4 komt bij deze vraag van het vorige toelatingsexamen. Ik bekom altijd 1/2, zou iemand kunnen helpen? Dit is de vraag: Bij bijen ontstaan koninginnen en werksters (vrouwelijke individuen) uit bevruchte eitjes, terwijl de darren (mannelijke bijen) zich ontwikkelen uit onbevruchte eitjes. Als werksters vrouwelijke larven voeden met speciaal voedersap (koninginnenbrij) dan groeien die larven uit tot koninginnen. Zonder deze koninginnenbrij ontstaat uit een vrouwelijke larve een werkster. Werksters zijn onvruchtbaar, maar koninginnen en darren kunnen geslachtscellen vormen. Een koningin, heterozygoot voor twee onafhankelijke fenotypische eigenschappen wordt bevrucht door een dar met het fenotype van de recessieve allelen. De twee betrokken genen (loci) zijn niet gekoppeld. Bereken de kans dat een werkster uit deze kruising dezelfde fenotypische eigenschappen vertoont als de dar. danku!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2016-06-30 15:32:20 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Pure kansrekening. Het gaat hier om twee genen die onafhankelijk van elkaar overgeërfd worden.

Stel het eerste gen A of a (recessief) en het tweede gen B of b. De dar heeft a en b, de koningin Aa en Bb. De kans op het doorgeven van a door de koningin is 1/2, de kans op het doorgeven van b is 1/2.

De werkster lijkt op de dar als ze aa en bb heeft. Daar is 1/2 * 1/2 =1/4 kans op (onafhankelijke kansen moet je vermenigvuldigen).

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-30 14:00:01 -0500

Aantal keer gelezen: 637 keer

Laatst gewijzigd: Jun 30 '16