Stel je vraag
1

Chemie 2015-juli vraag 7

asked 2016-06-30 15:55:44 -0500

Iris.Lundin gravatar image

updated 2017-07-02 09:47:49 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Men vraagt wat gevormd wordt in deze electrolytische cel. Zowel NiCl2 als CuBr2 zijn in gelijke hoeveelheden in oplossing. Hoe begin je aan zo een oefening? Ik weet namelijk niet wat als reductor en wat als oxidator te nemen aangezien er 2 redoxkoppels aanwezig zijn (NiCl2 en CuBr2). Speelt het mee dat er wordt vermeld dat we met een 9V batterij zitten?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2016-06-30 17:03:40 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Bij deze opgave redeneer je best vanuit de gegeven oplossingen. Hieruit kan je afleiden welke de reductiereacties zijn en welke de oxidatiereacties. De Eo waarde geeft dan weer aan welke reductie|oxidatie het makkelijkst optreedt. Helpt dit je op weg?

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-07-02 01:04:18 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Algemeen geldt KRAO (kathode = reductie & anode = oxidatie) en bij elektrolyse geldt KNAP.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-30 15:55:44 -0500

Aantal keer gelezen: 566 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '17