Stel je vraag
1

chemie 9.30

asked 2016-07-01 04:57:44 -0500

Joni.Gabriëls gravatar image

image description

Bij oefening 9.30 snap ik niet waarom er 4 structuren zijn. Ik vind alleen deze 2. Wat zie ik over het hoofd ?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2016-07-01 05:55:13 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Ester: R2-COO-R1. Blijft te verdelen over R2 & R1: C3H7. Ga methodisch te werk en je vindt 4 structuren.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Hierbij is R1 nooit H.

Johan@REBUS ( 2016-07-02 01:00:06 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-07-01 04:57:44 -0500

Aantal keer gelezen: 69 keer

Laatst gewijzigd: Jul 01 '16