Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Fysica 6.5.6

In deze oefening vragen ze de inductiestroom te tekenen i.f.v. de tijd. Hierbij bekom je eerst een negatieve waarde en later een positieve. Ik begrijp hier niet zo goed waarom deze niet lineair kan toenemen maar dat deze direct maximaal is. U wordt bepaald door B.A.cos(x) over de tijd (en I dus U/R). Het vierkant beweegt met een constante snelheid in het veld waardoor ik zou veronderstellen dat U geleidelijk aan zal toenemen omdat A geleidelijk aan toeneemt.