Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

asked 2019-01-09 06:16:34 -0500

Adara gravatar image

wiskunde, ln

C:\fakepath\wiskunde ln betekenis.jpg

wat is verschil tussen die twee vormen? Mag je in beide gevallen die 2 van voor plaatsen?

Alvast bedankt